Een eigenaardig congres

Wij leven in een tjid van congressen. Eigenaardig is dat waartoe een saamroeping is uitgegaan, en dat van den 15den tot den 25sten Augustus a. s. staat gehouden te worden op de Monte Verità, te Ascona, in Italiaansch-Zwitserland, “ter voorbereiding van de herschepping der maatschappij op practisch coöperatieven grondslag”[.] De oproeping gaat uit van de “Ordo templi orientis”, d. w. z. van de “Orde van den Tempel van het Oosten”, of “Hermes-Broederschap van het Licht”, zijnde een Anationale Groote Loge en Mystische Tempel Verità Mystica. Sedert het begin van den oorlog is het hoofdkwartier dezer Loge verlegd naar de plaats, waar bedoeld anationaal congres wordt saamgeroepen. Ook te New-York heeft de Loge echter nog een zetel.

In den oproepingsbrief wordt een klaagzang aangeheven over de verscheuring der banden, welke een gevolg is van den oorlog. De ellende, dat de eene helft van de wereld tegen de andere overstaat, wordt genoemd vrucht van “de hebzucht van een kleinen stand van onverantwoordelijke, duivelsche kapitalisten”. En nu bedoelt de Loge die breuk te genezen door over de heele wereld “broederschap-kolonies op coöperatieven grondslag” te stichten. “Een nieuwe zedeleer, een nieuwe godsdienst, een nieuwe maatschappelijke orde, gegrond op de samenstelling van aller gemeenschappelijk bezit van den grond en de productie-middelen en op de ware vrijheid (onder de strengste zelftucht)”. Daartoe wenscht men dus op dien hoogen berg in Italiaansch-Zwitserland saâm te komen, om straks te ervaren, dat op dezen weg geen genezing gevonden wordt van de breuk. Om tot die genezing te komen, zal het kwaad dieper moeten worden gezocht en — in andere richting.

‘s Gr. d. B.

De gereformeerde kerk, 29. Jahrg., 19. Juli 1917, Nr. 1502, S.2. Online