De “Natuurmens”

De “Natuurmens”, Joseph Salomonson, is weer bezig. Ziehier wat ik in de Locomotief lees:

Naar aanleiding van het bericht in da Indische bladen, dat een Chinees te soerabaia voor een ton het door hem gevonden geneesmiddel tegen lepra ter beschikking der regeering wil stellen, schryft de heer Joseph Salomonson mij uit Ancona [sic!] (Monte Verita), dat hij zonder eenige extra-belooning de leiding op zich wil nemen van een gesticht voor lepralijders, in da heilige overtuiging dat hij allen zal genezen alleen door water, licht, lucht en zon. Al het overige acht hij kwakzalverij.

Prachtig! Maar we hebben die vier geneesmiddelen hier in overvloed. Water is soms wel eens wat schaarsch, al geeft een flinke regenbui spoedig genoeg nieuwe toevoer; licht en zon, (vooral het laatste), men krijgt er in Indië overmatige doses van. Hoe komt het dan dat er hier nog zieken zijn en zelfs ziekten? Dat klopt niet met de beweringen van den “Natuurmens”. Of ligt het aan de vermenging van de vier genezings-factoren en aan het percentage van elk. Het geval is duister.

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië, 8. Jahrg., 21. Januar 1903, Nr. 17, S. 5. Online


Der Naturmensch, Joseph Salomonson, ist wieder aktiv. Folgendes habe ich in De locomotief gelesen:

Als Antwort auf den Bericht in indischen Zeitungen, dass ein Chinese in Surabaia eine Tonne der Medizin, die er gegen Lepra gefunden hat, der Regierung zur Verfügung stellen will, schreibt Herr Joseph Salomonson mir aus Ascona (Monte Verità), dass er ohne zusätzliche Entlöhnung die Leitung einer Institution für Leprakranke übernehmen wolle, in der heiligen Überzeugung, dass er alle heilen könne, und zwar allein mit Wasser, Licht, Luft und Sonne. Alles andere betrachte er als Quacksalberei.

Wunderbar! Wir haben diese vier Heilmittel hier um Überfluss. Wasser ist manchmal etwas knapp, obwohl ein starker Regenschauer bald neue Vorräte liefert; Licht und Sonne (besonders letztere), erhält man in Indien in übermässigen Dosen. Wie kommt es dann, dass hier immer noch kranke Menschen und sogar Krankheiten sind? Das stimmt nicht mit den Behauptungen des “Naturmenschen” überein. Oder liegt es an der Mischung der vier Heilungsfaktoren und dem prozentualen Anteil von jedem. Die Angelegenheit ist unklar.