In het dorp der vegetariërs

Zelden vindt men de maiestueuse verhevenheid van geweldige bergen, en de lieflijke schoonheid van een uitgestrekt dal- en zeelandschap zoo gelukkig vereenigd met de heerlijke bekoring van het Zuiden als aan het bovenste gedeelte van het Lege Maggiore. Op Zwitsersch grondgebied over Brissago, tegenover de mooie Konijneneilanden, aan den voet van steenachtige heuvel, ligt Ascona. Op den top van een dier heuvelen leeft in ruime elegante houten gebouwen, afgescheiden van de overige menschheid, een kolonie vegetariërs. Mannen en vrouwen uit allen deelen der wereld, van de meest verscheiden godsdienstige gezindheid, moede van het leven in de wereld en misschien verzwakt door een al te rijkelijk genieten van dat loven, zoeken hier in een werkelijk primitieve levenswijze geestelijke en lichamelijke rust en de verloven gezondheid.

Te midden van een groep oude boomen ziet men op den top van den heuvel een poort met dit opschrift: “Sanatorium Monte Verita” (Berg der Waarheid). Daar achter ligt een groote goedverzorgde tuin, waarin een aantal grootere of kleinere villa-achtige huisjes Iigt. De leider dezer kolonie is de heer Henry Oedenkoven.

Het doel der Monte Verita is de vegetariërs zoowel hier als later in andere landen bijeen te brengen. De vegetariërs er van overtuigd, dat de tegenwoordig gebruikelijke wijzo van voeding, kleeding en woning, de oorzaak is van de lichamelijke en geestelijke ontaarding, zoowel als van de misstanden der maatschappij, trachten in hun koloniën sociale inrichtingen op vegetarischen grondslag te vestigen, die het hun mogelijk maken meer overeenkomstig de natuur te leven.

Zij trachten het bewijs te leveren, dat vegetarisme de gezondheid en het algemeen welzijn beoogt, dat het in ieder opzicht beter is dan gemengde voeding, dat het de vrijere ontplooiing van harmonisch leven, de ontwikkeling van het individu bevordert, dat het ten slotte tot een levenswijs leidt, die alle weelde en ontaarding en ondeugden der groote moderne middelpunten der beschaving, zoowel als die der landelijke bevolking buitensluit, maar openstaat voor iederen vooruitgang der wetenschap als der kunst; door de vegetarische levenswijzse verdwijnen langzamerhand lastige, kleinzielige conventies – alle mogelijke deugden treden in plaats van de overal elders heerschende ondeugden. Dit wordt tenminste alles in theorie door de vegetariërs verkondigd. Of de praktijk er mee in overeenstemming zal zijn, zal de tijd leren.

Leeuwarder Courant, 155. Jahrg., 11. Juni 1906, Nr. 135, S. Online