Uuteen elämäntapaan pyrkijät

Monte Vritan [sic!] kaseissyöjä siirtokunnasta Lago Maggioren rannalla.

Wegetaarisuus, rajoittuminen yksinomaan kaswikunnasta saatuihin ruokiin, on meidänkin maassamme ljo jokseenkin laajalle lewinnyt. Enimmäkseen se esiintyy itsekseen, nimittäin siten että sen kannattajat muussa suhteessa eläwät kuten muutkin ihmiset owwat tottuneet elämään, mutta, joskus, waikka harwoin, yhtyy wegetaarisuuden harrastukseen myöskin enemmän tai wähemmän epämääräisiä ja hapuilemia ajatuksia uudesta elämäntawasta muussakin suhteessa, kuten esim. pukuun nähden. Sen sijaan että wgeetaarisuus sellaisenaan on jo yleisessä tietoisuudessa woittanut arwossa pidetyn aseman, katsotaan noita pitemmälle menewiä elämäntapojen uudistajia wielä melkoisella epäluulolla.

Esitämme tässä erään etelä-europalaisen elämäntapojen uudistajain siirtokunnan, joka lienee suomalaiselle yleisölle jokseenkin tuntematon. Se si[…]itsee Pohjois-Italiassa, Ascanassa, Lago Maggioren järwen ihanilla / rannoilla ja on joka suhteessa etemin kaikista muista samantapaisista siirtokunnista, joita se esimerkillään on lähistöille synnyttänyt. Tämän siirtokunnan kehityksen salaisuus on siinä ettei se ole jäänyt paikoilleen, ei ole kangistunut kerran hymiiksyttyjen oppilauseiden laamoihin waan on muuttunut ja m. rdostunut sen mukaan kun on haVllittu syytä oleman.

tyneestä yhteiskunnasta, johon hän kuului, yksinkertaisempaan ja luonnollisempaan elämään. Nykyisestä puolisostaan Ida Hofmannista hän sai hartaan auttajan ja osanottajan näissä pyrkimyksissä. Isän pitkällinen sairastuminen oli tuonut Ida Hofmannin sairashuoneeseen hänen

seurassaan ja siellä «hän tapasi Oedentovenin. Phdessä he kypsyttiwät ajatusta uudesta siirtokunnasta, ja kun he saiwllt wielä muitakin samaa hairastamia siihen yhtymään, lähtiwät he etsimään soweliasta pllilkaci siirtokunnalleen. Lopullisesti he VlllitisiVat juuri Monte Veritan kukkulan Lago Maggioren rannalla.
Waikeudet oliwat suuret, mutta n« Voitettiin. ,Perustajain into me i heidät aluksi hywin pitkälle woati-
Kalst ftirtolunnM naista
»yksilöllisissä“ puumies».

mutsissaan iss he jäljestimät elämänsä eritMin ankarain sääntöjen mutaan. Onneksi siirtokunnalle ei«miit paikkakunnan Viranomaiset olleet niin ahdasmielistä että olisi jouduttu matamiin ristiriitoihin. Sitäpaitsi kokemus ja työn kehittyminen siirtokunnassa «vei siihen, että Oedenlovenit Vähitellen luopui- Vllt äärimmäisestä jyrkkyydestä. Tästä johtui kuitenkin taas uusia ristiriitoja siirtokunnan jäsenten kesken. Nämä eimät nimittäin tahtoneet luopua siitä, mitä he alkuaan oliumt tottuneet pitämään oikeana kaikessa jyrkkyydessään. He sättimiit Oedenlovenia ja tämän vuoli-
SHuinralennus Monte Veritan siirtolassa. 1. Hofmann-vedenloven. 2. Henry Oedenloven.
Monte Veritan fn .mnnn pe- soa m esittimät tomrustaja on Henry Oedenkonen ja pe- munistisia mielipiteitä. Siitä tuli lULtllmisen aiheena oli ensiksikin hä- ero. Näistä ensiinäisistii fiirtokunnen pitkällinen sairautensa ja, sen tatomcreista on Monte Veritan piiparaneminen, jonka hän selittää iissä enää ainoastaan ylsi, eräs johtuneen meL?taarisu«desta. Toi- entinen itävaltalainen upseeri, joisena tärkeänä syynä oli perustMN la on Ida Hofmannin sisar waimohalu piiasta pois kauvunkicn si,wis- na. Hän nimittää itseään ..A-co«
«»ill»», Vlnpe» uutiLlNktl»
»«t »»t»ll»t»«>ulc»«t.
nan maailmankansalaiselsi“, mutta on hantin jonkunwerran luoMnut siitä kiihkosta, jolla hän ennen taisteli ..kapitalisteja“ wastaan. Hän «voi Varsin hywin omistamallaan maatilkulla. Mutta hän on Vieläkin sitä mieltä että ihmisen pitäisi omin käsin Valmistaa kaikki, mitä hän tarwitsee raVinnotseen ia muissa suhteissa. Hänelle tuottaa surua se että »ihmisten“ s. o. rakennusmiesten —on täytynyt rakentaa hänen asuntonsa ja Vielä enemmän hänelle on tuskallista se, että hän on Mut pakotettu ottamaan ammllttityömiehiä rakentamaan Vesijohtoa tehonsa. Monte Veritassa muodostui elämäntapa sellaiseksi, että jokaisen jörkewän ihmisen piti ilman muuta Voida yhtyä siihen. Siellä noudatetaan kyllä Vegetaarista ruokajärjestystä, s. o. kaikki eläinkunnasta saadut tuotteet omat pannaan julistetut, mutta ruokapöytä ei siellä silti ole köyhä. HuomattaVa on, että Monte Nerita Vielä toistaiseksi ainakin pääasiassa on sanatorio, parantola. Tämä johtuu siitä, että suurkllupunkielämiin runtelemat ihmiset omat VastaanottaVllMpia uudelle elämllntllwalle ja antautumat siihen helpommin etsiessään parannusta. Heitä parannetaan siellä «valon, ilman, weden ja uuden yksinkertaisen ruokajiirjestyksen amullll, mutta muuten koetetaan sairaudet kokonaan unohtaa. Monte Veiitan asukkaat heratta» wät huomiota senkin lautta, että he omat syrjäyttäneet laitti muodin Vaatimukset ja ottaneet yksilöllisen waatetustllVan käytäntöön. Tähän yksilölliseen maatetustapaan liittyy myöskin yksilöllinen tanssi ja niinpä Maankin Monte Veritassa innokkaita Dalcrozen ihailijoita. Niinkuin tästä kaikesta näkyy, ei Monte Verita «le suinkaan asettunut Vihamieliseksi kultuuiille. Siellä ei tatzoota eristäytyä tultuurista, ei käsittää yksinkertaiseen elämäntapaan palaamista siten, että se Vaatisi siwistnstyön saaVutuksien ulkopuolelle siirtymistä, waan siellä tahdotaan ftwistyneeseen yhteiskuntaan kuuluen ja sen hedelmistä iloiten Vapautua yhteiskunnan nurinturisuulfista, sen epäterweelliststä taswannaisista ja Väärään suuntaan kehittyneistä eliimöntawoista.

Turun Sanomat 03.10.1915 no 3236B